ГлавнаяО насНовостиСтатьиРешенияКонтакты
Украинский интегратор защиты персональных данных

Обработка персональных данных в сфере общего среднего и высшего образования

Обработка персональных данных

Конституція України кожному гарантує право на освіту. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

Завданням законодавства України про освіту, що базується на Конституції України і складається з цього Закону, інших актів законодавства України, є регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України.

Як відомо, Закон України "Про захист персональних даних" покликаний регулювати відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки у різних сферах, у тому числі і у сфері освіти. А отже, всі дії, що пов'язані з обробкою відомостей про фізичних осіб у сфері освіти, починаючи з 1 січня 2011 року, повинні здійснюватися у відповідності до вимог цього Закону.

Перш за все, слід зазначити, що обробка персональних даних включає в себе будь-яку дію або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

Згідно із ст. 2 Закону України "Про захист персональних даних" фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних є суб'єктом персональних даних. Тобто, така категорія осіб як учні, вступники, студенти, аспіранти, слухачі тощо є суб'єктами персональних даних щодо яких здійснюється використання їх персональних даних.

У свою чергу, володільцем бази персональних даних є фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Ураховуючи ці норми, навчальні заклади, які обробляють персональні дані своїх учнів, вступників, студентів, аспірантів, слухачів тощо, можуть бути володільцями баз персональних даних.

Всі суб'єкти відносин, пов'язані із персональними даними, здійснюють свої повноваження в межах, установлених Конституцією та законами України (ст. 25 Закону України "Про захист персональних даних").

Статтею 32 Конституції України визначено, що не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 6 Закону України "Про захист персональних даних" обробка персональних даних повинна здійснюватися для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

При цьому необхідно враховувати, що підставами виникнення права на використання персональних даних, окрім згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, є дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю бази персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень.

Обсяг персональних даних, які можуть бути включені до бази персональних даних, визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних або відповідно до закону (ч. 3 ст. 6 Закону України "Про захист персональних даних").

Для того, щоб визначити правові підстави для обробки персональних даних фізичних осіб (учнів, вступників, студентів, аспірантів, слухачів тощо) володільцю баз персональних даних доцільно провести аналіз законодавства, відповідно до якого здійснюються процеси обробки цих даних, зокрема здійснюється порядок збору, зміни, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення персональних даних у базах персональних даних.

Так, прийом документів для вступу до навчального закладу передбачає процедури, пов'язані зі збирання, реєстрацією, накопиченням, зберіганням відомостей про фізичних осіб.

При цьому, згідно із ч. 4 ст. 6 Закону України "Про захист персональних даних", первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім'я документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе.

Відповідно до ст. 12 Закону України "Про захист персональних даних" збирання є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу та внесення їх до бази персональних даних.

Статтею 18 Закону України "Про загальну середню освіту" визначено, що: зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

У свою чергу, наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 №204 "Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів" встановлено, що для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу, копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку встановленого зразка.

Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі.

Прийом дітей до 1 класу спеціалізованого навчального закладу здійснюється відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 №389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за №547/7868).

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах на кожного учня-першокласника оформляється особова справа.

Зарахування учнів до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти України. Зокрема Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 №389, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за № 547/7868, визначено, що до участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора навчального закладу, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає на I курс ліцею, колегіуму (що відповідає 10-му класу старшої школи).

Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи (школи-інтернату), крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

Разом з тим, адміністрація навчального закладу може встановлювати особливі (пільгові) умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, інших категорій дітей, що має бути відображено в Правилах конкурсного приймання до навчального закладу.

Зарахування учнів до загальноосвітньої санаторної школи (школи-інтернату) проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти України та Міністерством охорони здоров'я України.

Зарахування та добір дітей для навчання у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах), їх переведення з одного типу таких навчальних закладів до іншого проводиться за висновком відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій у порядку, встановленому Міністерством освіти України.

Відповідно до вимог ст. 18 Закону України "Про вищу освіту" спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки затверджує умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів.

Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році", визначають порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.

Заява, як зазначено у зазначених умовах, обробляється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто документи, зазначені у розділі VI Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, а також додає:

    документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

    сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

    медичну довідку за формою 086-о або її копію;

    шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Виходячи з вищенаведеного, отримання від фізичної особи письмової згоди на обробку її персональних даних в процесі збору та внесення відомостей про неї до бази персональних даних навчального закладу не вимагається, оскільки дозвіл на обробку її персональних даних володільцю бази персональних даних наданий законами.

При цьому, обсяг персональних даних, отриманих за результатами зарахування фізичних осіб (учнів, вступників, студентів, аспірантів, слухачів тощо) до навчальних закладів, може використовуватися в подальшому володільцем бази персональних даних виключно для здійснення його повноважень у сфері освіти.

Крім того, процес здобуття загальної середньої та вищої освіти передбачає отримання відповідного документа про освіту державного зразка (свідоцтва, атестата, диплома тощо). Так, наприклад, ст. 27 Закону України "Про освіту" визначає, що випускнику державного або іншого акредитованого (атестованого) навчального закладу видається відповідний документ про освіту встановленого зразка. Зразки документів про освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Аналогічні норми містяться і у ч. 5 ст. 34 Закону України "Про загальну середню освіту" та ст. 9 Закону України "Про вищу освіту", а саме зразки документів про загальну середню та вищу освіти затверджує Кабінет Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 №1260 "Про документи про освіту та вчені звання" затверджено перелік і зразки документів про освіту, у тому числі: свідоцтва про базову загальну середню освіту, додатка до свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестата про повну загальну середню освіту, додатка до атестата про повну загальну середню освіту, дипломів та додатків до дипломів та інші.

Указом Президента України від 30.09.2010 №926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" покладено обов'язок на Міністерство освіти і науки України щодо створення відкритої єдиної державної електронної бази освіти.

Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №752, визначає, що Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) є джерелом даних, що використовуються, зокрема під час виготовлення документів про освіту державного зразка, вчені звання та наукові ступені, ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію, учнівських (студентських) квитків.

До Єдиної бази вносяться відомості, що містяться у базах даних, реєстрах, а також підготовлені у паперовій та електронній формі дані, що використовувалися у сфері освіти до створення Єдиної бази. У разі збирання персональних даних про фізичних осіб-учасників освітнього процесу забезпечується отримання їх згоди на обробку відповідних даних в Єдиній базі.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 №811 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 18.07.2011 №806) "Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" (далі – Положення про ІВС "ОСВІТА") та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка" (далі – Порядок), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2004 за №201/8800, встановлений порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.

Як визначено Порядком документ про освіту державного зразка – це персональні дані про освітній чи освітньо-кваліфікаційний рівень випускника навчального закладу України, які занесені в централізований банк даних Міністерства освіти і науки України та відтворені в пластиковій картці (далі – Картка).

Основою для створення первинних та виправлених документів про освіту державного зразка, виготовлення їх Карток і дублікатів Карток є замовлення в електронному вигляді, створені за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення ІВС "ОСВІТА" (пункт 2.5 Порядку).

Водночас, згідно із пунктами 3.4 та 4 Положення про ІВС "ОСВІТА" інформаційними ресурсами в межах цього Положення є первинні і вторинні дані, що відповідно складають первинні та вторинні інформаційні ресурси, а також процедури обробки цих даних. У склад первинних інформаційних ресурсів включаються дані щодо випускників, студентів або учнів. Збір інформації щодо випускників, студентів або учнів для первинного введення даних безпосередньо виконують навчальні заклади.

Також Порядком передбачено обсяг персональних даних, які передаються на замовлення та виготовлення документів про освіту державного зразка. Зокрема для замовлення на виготовлення свідоцтв та атестатів про базову загальну середню освіту: прізвище, ім'я, по батькові випускника, паспортні дані/дані свідоцтва про народження, дата народження; для замовлення на виготовлення дипломів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра – прізвище, ім'я, по батькові випускника, паспортні дані, дата народження.

Відповідно до пункту 3.10 цього Порядку Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, міністерства або інші органи центральної виконавчої влади (за погодженням з Відповідальним виконавцем) або регіональні вузли здійснюють заходи щодо передання до підрозділу Виконавця, який є відповідальним за збір інформації, оригінали паперових підтверджень, створених вищими навчальними закладами за формами, наведеними у додатках 10-13.

Також, навчальний заклад зобов'язаний вести книгу (журнал) обліку і видачі виданих Карток документів про освіту і додатків, до якої заносяться дані, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, якій видано документ про освіту державного зразка тощо.

З огляду на зазначене, якщо обробка персональних даних фізичних осіб у процесі реалізації їх права на освіту здійснюється на підставі дозволу, наданого володільцю бази персональних даних відповідно до законів України, зокрема "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту", та у порядку, встановленому законодавством, згода від суб'єктів персональних даних на таку обробку не вимагається.

Проте, будь-які дії володільця бази персональних даних, що виходять за межі дозволу, наданого йому відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, повинні здійснюватися за згодою суб'єктів персональних даних.

Автор статті: Олексій Мервінський


ЮрЛига (15.06.2012 в 13:10) | вверх страницы | к списку статей

Общие вопросы:

Что нас ждет в 2011 году и о чем необходимо задуматься сегодня?
Что такое защита персональных данных?
Для чего это необходимо?
Если не выполнять требования Закона?
Типовые нарушения
Какие риски неисполнения требований законодательства?
Сколько потребуется времени и средств?
Что необходимо делать?
Кому доверить внедрение защиты персональных данных?
ГлавнаяО насНовостиСтатьиРешенияКонтакты
Контактная информация
© 2003-2012 ООО "Ди Эй Кей продакшн"